984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy World Thinking Day!

On February 22, we celebrate a century of unity, friendship, and global awareness with Girl Guides and Girl Scouts around the world. On this special day, we remember Sir Robert Baden-Powell and Olave Baden-Powell, founders of the Scouting movement, whose vision has inspired generations.

The idea of establishing this day was born at the 4th International Conference of Girl Scouts and Guides in 1926 in the United States. Initially, it was a girls' holiday, but over time, Boy Scouts also joined the celebration. Since 2005, the World Association of Girl Guides and Girl Scouts has selected an important international issue each year as the theme for World Thinking Day, an opportunity to learn about and appreciate other countries and cultures, and to increase awareness and sensitivity to global issues.

This year's theme, "Our World, Our Thriving Future," invites us to explore vital global issues – environmental sustainability, gender equality, peace, and poverty.

Connection to nature has always been at the heart of scouting, and in 2024, it's more important than ever. As we face the challenges of climate change, let's pledge to make a difference. Whether it's growing your own flowers, recycling at home, or advocating for change in your community, every action counts!

To inspire you on this journey, we're sharing photos from our Archives showcasing the timeless values of Girl and Boy Scouts – camaraderie and selflessness. Let's embrace the spirit of World Thinking Day and work together for a brighter, sustainable future!

===

Życzymy przyjemnego Dnia Myśli Braterskiej!

22 lutego świętujemy stulecie jedności, przyjaźni i globalnej świadomości wraz z harcerzami i harcerkami na całym świecie. W tym szczególnym dniu wspominamy Sir Roberta Baden-Powella i Olave Baden-Powell, założycieli ruchu skautowego, których wizja zainspirowała pokolenia.

Pomysł ustanowienia tego dnia narodził się podczas 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem dołączyli do nich także harcerze. Od 2005 roku Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek co roku wybiera ważną kwestię międzynarodową jako temat Dnia Myśli Braterskiej, co stanowi okazję do poznania i docenienia innych krajów i kultur, a także zwiększenia świadomości i wrażliwości na problemy globalne.

Tegoroczny temat przewodni „Nasz świat, nasza pomyślna przyszłość” zaprasza nas do badania kluczowych kwestii globalnych, takich jak zrównoważony rozwój środowiska, równość płci, pokój i ubóstwo.

Połączenie z naturą zawsze było w centrum harcerstwa, a w 2024 roku będzie ważniejsze niż kiedykolwiek. Stojąc przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, podejmijmy zobowiązanie, aby coś zmienić. Niezależnie od tego, czy chodzi o uprawę własnych kwiatów, recykling w domu, czy też opowiadanie się za zmianami w swojej społeczności, liczy się każde działanie!

Jako inspirację do tej podróży, udostępniamy zdjęcia z naszych Archiwów przedstawiające ponadczasowe wartości harcerek i harcerek – koleżeństwo i bezinteresowność. Postępujmy w duchu Dnia Myśli Braterskiej i pracujmy razem na rzecz jaśniejszej, zrównoważonej przyszłości!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.