984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

“Ref-Ren”: A Cinematic Journey into the Life and Legacy of Feliks Konarski

FilmScreening

Event details

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

“Ref-Ren”: A Cinematic Journey into the Life and Legacy of Feliks Konarski

Great Hall

Sunday, 2PM to 4PM
February 18, 2024

000000

The Polish Museum of America

pma@polishmuseumofamerica.org

https://www.polishmuseumofamerica.org/about-pma/

Organizer's other events

“Ref-Ren”: A Cinematic Journey into the Life and Legacy of Feliks Konarski

Great Hall

Sunday, 2PM to 4PM
February 18, 2024

The Polish Museum of America

984 North Milwaukee Avenue Chicago, IL 60642-4101

PRINT

Join us for a Polish language exclusive screening of "Ref-Ren" at the Polish Museum of America on Feb 18, 2024, 2 PM. Explore the life and artistry of Feliks Konarski, featuring archival materials from WWII. Tickets $20. Don't miss this cultural journey!

The Polish Museum of America is proud to announce an exclusive screening of the documentary film "Ref-Ren," a compelling exploration of the life and artistic contributions of Feliks Konarski, renowned for his iconic song "Red Poppies on Monte Cassino."

Date: Sunday, February 18, 2024, at 2:00 PM
Location: Polish Museum of America
984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL 60642.
Ticket Price: $20

Produced by Bogdan Kowalski, a “Ref-Ren Theater” chronicler from the era of the 1980s and 1990s, and presented by Discovery Video Studio, "Ref-Ren" is a two-part film that delves into different facets of Feliks Konarski's life.

The first part of the documentary introduces viewers to the pre-World War II profile of Feliks Konarski, showcasing his early life, and highlighting his significant role in the 2nd Corps during the war and subsequent emigration to London. The use of archival materials from the National Film Archive, especially those from World War II, adds a unique historical perspective to this segment.

The second part of the film is dedicated to Feliks Konarski, known as Ref-Ren, and his wife Nina Oleńska's life and work in Chicago. This section provides an intimate look at their artistic endeavors and the impact they had on the cultural landscape of Chicago. The language of the film is Polish, honoring the cultural heritage of Feliks Konarski.

We are thrilled to host the screening of 'Ref-Ren' at the Polish Museum of America, offering our community a chance to connect with the rich history and artistic legacy of Feliks Konarski. This documentary is a testament to his enduring influence on Polish culture and serves as an opportunity for both enthusiasts and newcomers to appreciate the depth of his contributions. The PMA takes particular pride in the movie as it features our own Basia Kożuchowska – Museum Manager and actress.

We hope to see you there!

---

Discovery Video Studio przedstawia „Ref-Ren”: kinową podróż w życie i dziedzictwo Feliksa Konarskiego

Muzeum Polskie w Ameryce z dumą zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego „Ref-Ren”, fascynującego studium życia i twórczości Feliksa Konarskiego, autora słów słynnej pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”.

Data: niedziela, 18 lutego 2024, godzina 14:00
Miejsce: Muzeum Polskie w Ameryce
984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL 60642.
Cena biletu: 20 dolarów

Wyprodukowany przez Bogdana Kowalskiego, kronikarza „Teatru Ref-Rena”epoki lat 80. i 90., a prezentowany przez Discovery Video Studio, „Ref-Ren” to dwuczęściowy film, który zagłębia się w różne aspekty życia Feliksa Konarskiego.

Pierwsza część dokumentu przybliża widzom sylwetkę Feliksa Konarskiego przed II wojną światową, ukazując jego początki i podkreślając jego znaczącą rolę w 2. Korpusie w czasie wojny i późniejszej emigracji do Londynu. Wykorzystanie materiałów archiwalnych z Filmoteki Narodowej, zwłaszcza z czasów II wojny światowej, nadaje temu segmentowi wyjątkową perspektywę historyczną.

Druga część filmu poświęcona jest życiu i twórczości Feliksa Konarskiego, znanego jako Ref-Ren, oraz jego żony Niny Oleńskiej w Chicago. W tej sekcji można szczegółowo przyjrzeć się ich twórczości artystycznej i wpływowi, jaki wywarli na kulturowy krajobraz Chicago, skupia się na szerokim wachlarzu pióra Ref-Rena. Językiem filmu jest język polski, honorujący dziedzictwo kulturowe Feliksa Konarskiego.

Jesteśmy podekscytowani możliwością zorganizowania pokazu „Ref-Ren” w Muzeum Polskim w Ameryce, dając naszej społeczności szansę na połączenie się z bogatą historią i dziedzictwem artystycznym Feliksa Konarskiego. Ten dokument jest świadectwem jego trwałego wpływu na polską kulturę i stanowi okazję zarówno dla entuzjastów, jak i nowicjuszy, aby docenić głębię jego wkładu. PMA jest szczególnie dumne z filmu jako że występuje w nim nasza własna Pani Basia Kożuchowska – pracownica naszego Muzeum, menadżerka i aktorka.

Serdecznie zapraszamy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.