984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Exploring Polish Cultural Heritage: POLONIKA – video

In this video, the Polish Museum of America shares a captivating encounter with our esteemed collaborators from the POLONIKA Institute. We were delighted to welcome their distinguished representatives:

PIOTR ŁUGOWSKI, Head of the Protection Strategic Program
MAGDALENA GUTOWSKA, Head of the Popularization Strategic Program
ALEKSANDRA DĄBKOWSKA, Database Coordinator

They shared insightful details about their collaboration with the Polish Museum of America, the exciting projects they're working on, and their vital involvement in conserving the Museum's cherished stained-glass windows.

The National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad, POLONIKA, is dedicated to publishing books that delve into topics related to Polish cultural heritage worldwide.

During their visit to the PMA, the POLONIKA team unveiled a captivating series of publications exploring the Polish heritage in America. They discussed how these publications were the result of a comprehensive project that involved documenting Polish parishes and churches across the United States.

We are also excited to introduce you to the HERITAGE ABROAD Portal, a ground-breaking initiative launched in 2023, created by the Polonika Institute. This platform serves as a guardian of the material evidence of our history abroad and a preserver of the memory of individuals who have played pivotal roles in contemporary Polish culture and significant historical events.

If you're eager to get involved or wish to contribute your own application, we invite you to visit https://baza.polonika.pl/ or explore their official website at www.Polonika.pl. This is your opportunity to connect with a passionate community committed to preserving and celebrating Polish heritage worldwide. Join us on this extraordinary journey!

W tym filmie Muzeum Polskie w Ameryce dzieli się fascynującym spotkaniem z naszymi cenionymi współpracownikami z Instytutu POLONIKA. Z radością powitaliśmy ich wybitnych przedstawicieli:

PIOTR ŁUGOWSKI, Szef Programu Strategicznego Ochrona
MAGDALENA GUTOWSKA, Szef Programu Strategicznego Popularyzacja
ALEKSANDRA DĄBKOWSKA, Koordynatorka Bazy Danych

Podzielili się wnikliwymi szczegółami na temat swojej współpracy z Muzeum Polskim w Ameryce, ekscytujących projektów, nad którymi pracują, i swojego istotnego zaangażowania w konserwację cennych artefaktów Muzeum.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA zajmuje się wydawaniem książek poruszających tematykę związaną z polskim dziedzictwem kulturowym na świecie.

Podczas wizyty w PMA zespół POLONIKI odsłonił wciągający cykl publikacji eksplorujących polskie dziedzictwo w Ameryce. Dyskutowali, w jaki sposób publikacje te powstały w wyniku kompleksowego projektu, który obejmował dokumentowanie polskich parafii i kościołów w całych Stanach Zjednoczonych.

Z radością przedstawiają Państwu również Portal DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ, przełomową inicjatywę zapoczątkowaną w 2023 roku, stworzoną przez Instytut Polonika. Platforma ta pełni funkcję strażnika materialnych dowodów naszej historii za granicą oraz opiekuna pamięci o osobach, które odegrały kluczową rolę we współczesnej polskiej kulturze i znaczących wydarzeniach historycznych.

Jeśli chcą się Państwo zaangażować lub przesłać własny formularz, zapraszamy do odwiedzenia strony https://baza.polonika.pl/ lub www.Polonika.pl. To wyjątkowa szansa na nawiązanie kontaktu ze społecznością pełną pasji, zaangażowaną w ochronę i celebrację polskiego dziedzictwa na całym świecie. Proszę dołączyć do nas w tej niezwykłej podróży!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.