984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Exploring Polish Cultural Heritage: POLONIKA’s Visit to the Polish Museum of America

On October 10th, the Polish Museum of America had the distinct honor of hosting special guests from POLONIKA - the National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad. Despite challenging traffic conditions, the event attracted a substantial audience. Distinguished speakers for the occasion included Piotr Ługowski, Magdalena Gutowska, and Aleksandra Dąbkowska.

POLONIKA, the National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad, is renowned for its publication of books that delve into the expansive realm of Polish cultural heritage across the world. During this gathering at the Museum, our esteemed speakers unveiled a series of publications that focus on Polish contributions in America. Among these, they highlighted books that emerged as a result of the extensive project aimed at cataloging Polish parishes and churches in the United States.
A central theme was the city of Chicago, specifically the publication "Polish Parishes and Churches in Chicago," which sheds light on the temples characterized by the Polish cathedral style. The speakers also delved into the history of such temples across the states of Michigan, Massachusetts, and Minnesota.
The discussion extended northward to Canada, about which journalist Stanisław Stolarczyk's latest publication, "Poles in Canada: History Written in Graves," was presented. Stolarczyk artfully narrated the history of Polish settlement in Canada through a captivating storytelling approach.
Furthermore, the event showcased the HERITAGE ABROAD Portal, which was inaugurated in 2023. This digital platform is a project of the Polonika Institute, dedicated to preserving the material remnants of our history abroad and perpetuating the memory of individuals of significance to contemporary Poles, along with important historical events.
In addition to these insights, the representatives from Polonika shared details about their collaboration with the Polish Museum of America, particularly their efforts in conserving 70 items from our collections.
We extend our heartfelt gratitude for their visit and eagerly anticipate hosting them again in the near future.

10 października Muzeum Polskie w Ameryce miało wyjątkowy zaszczyt powitać gości specjalnych z POLONIKI – Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Pomimo trudnych warunków drogowych wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność. Wśród mówców z tej okazji znaleźli się Piotr Ługowski, Magdalena Gutowska i Aleksandra Dąbkowska.

POLONIKA, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, słynie z publikacji książek, które zagłębiają się w rozległą przestrzeń polskiego dziedzictwa kulturowego na całym świecie. Podczas tego spotkania w Muzeum nasi szanowni mówcy zaprezentowali serię publikacji skupiających się na polskim wkładzie w Ameryce. Wśród nich wyróżnili książki, które powstały w wyniku szeroko zakrojonego projektu mającego na celu katalogowanie polskich parafii i kościołów w Stanach Zjednoczonych.
Tematem przewodnim było miasto Chicago, a konkretnie publikacja „Parafie i Kościoły Polskie w Chicago”, która rzuca światło na świątynie charakteryzujące się polskim stylem katedralnym. Mówcy zagłębili się także w historię takich kościołów w stanach Michigan, Massachusetts i Minnesota.
Dyskusja rozszerzyła się na północ, aż do Kanady, o której zaprezentowano najnowszą publikację dziennikarza Stanisława Stolarczyka pt. „Polacy w Kanadzie. Historia Pisana w Grobach”. Stolarczyk pomysłowo opowiedział historię polskiego osadnictwa w Kanadzie, stosując wciągającą narrację.
Ponadto w ramach wydarzenia zaprezentowano Portal DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ, którego inauguracja miała miejsce w 2023 roku. Platforma cyfrowa to projekt Instytutu Polonika, którego celem jest zachowanie materialnych pozostałości naszej historii za granicą oraz utrwalanie pamięci o jednostkach ważnych dla współczesnych Polaków, a także z ważnymi wydarzeniami historycznymi.
Oprócz tych spostrzeżeń przedstawiciele Poloniki podzielili się szczegółami dotyczącymi swojej współpracy z Muzeum Polskim w Ameryce, w szczególności wysiłków na rzecz konserwacji 70 pozycji z naszych kolekcji.
Serdecznie dziękujemy za ich wizytę i z niecierpliwością czekamy na ponowne przyjęcie ich w najbliższej przyszłości.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.