984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Polish National Flag Day!

On May 2nd we proudly celebrate the rich history and symbolism behind the white-and-red banner that represents the spirit and resilience of Poland. As we commemorate this special day between International Workers’ Day and Constitution Day, let’s delve into some fascinating facts about our beloved flag:

  • Poland’s national colors, white and red, are deeply intertwined with our heritage. The iconic white eagle on a red background dates back to the reign of Bolesław the Brave, symbolizing spiritual purity, nobility, fire, and blood.
  • The Polish flag has not one, but two variants. While the classic white-and-red rectangle is a common sight on our streets during public holidays, there’s also the white-and-red flag featuring an eagle wearing a crown, introduced in 1919 for Polish diplomatic missions abroad. The flag with the coat of arms can also be flown at consulates, airports and on merchant ships.
  • According to Polish law, our flag must be treated with utmost respect. It should always be clean, ironed, and never allowed to touch the ground or water.
  • May 2nd holds significant historical importance, as it marks the day in 1945 when Polish soldiers bravely raised our flag atop the Reichstag and in the Grosser Tiergarten park during the Battle of Berlin. This date also honors Poles Abroad, highlighting our global unity and pride.

Let’s proudly display our white-and-red colors today and every day, honoring our past, present, and future. Happy Polish National Flag Day from the Polish Museum of America!

===

2 maja z dumą świętujemy bogatą historię i symbolikę kryjącą się za biało-czerwonym sztandarem, który reprezentuje ducha i odporność Polski. Obchodząc ten wyjątkowy dzień pomiędzy Międzynarodowym Dniem Pracy a Dniem Konstytucji, przyjrzyjmy się fascynującym faktom na temat naszej ukochanej flagi:

  • Barwy narodowe Polski, biel i czerwień, są głęboko powiązane z naszym dziedzictwem. Kultowy orzeł biały na czerwonym tle pochodzi z czasów panowania Bolesława Chrobrego i symbolizował duchową czystość, szlachetność, ogień i krew.
  • Polska flaga ma nie jeden, ale dwa warianty. Choć klasyczny biało-czerwony prostokąt to częsty widok na naszych ulicach w święta, to pojawia się także biało-czerwona flaga z orłem w koronie, wprowadzona w 1919 roku dla polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Flaga z herbem wywieszana jest także w konsulatach, na lotniskach i na statkach handlowych.
  • Zgodnie z polskim prawem naszą flagę należy traktować z najwyższym szacunkiem. Powinna być zawsze czysta, wyprasowana i nigdy nie powinna dotykać ziemi ani wody.
  • Dzień 2 maja ma ogromne znaczenie historyczne, gdyż upamiętnia dzień w 1945 roku, kiedy polscy żołnierze dzielnie podnieśli naszą flagę na szczycie Reichstagu i w parku Grosser Tiergarten podczas bitwy o Berlin. Data ta honoruje także Polaków za granicą, podkreślając naszą globalną jedność i dumę.

Zapraszamy Państwa do dumnego eksponowania naszych biało-czerwonych barw dziś i każdego dnia, honorując naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Muzeum Polskie w Ameryce życzy Państwu radosnego Dnia Flagi Polskiej!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.