984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Honoring Wincenty Witos!

The Polish Sejm has declared 2024 as the Year of Wincenty Witos, marking the 150th anniversary of this exceptional statesman's birth. Born into a humble family, Witos rose through local government and national politics, playing a pivotal role in Poland's history.

Witos served as the mayor of Wierzchosławice for 23 years and later became a renowned national politician, leading the Polish Liquidation Commission in 1918. When in 1920 the Red Army, which was pushing towards Western Europe, found itself almost on the outskirts of Warsaw, Wincenty Witos was tasked with a mission from the Chief of State to create a Government of National Defense. The government under his leadership made dramatic efforts, which resulted in the rejection of the Bolsheviks from the capital and the beginning of the retreat of the Red Army. At the call of Wincenty Witos in an appeal to the peasants, who constituted 70% of its members, they showed up to join the army.

Witos contributed significantly to the democratic Constitution of Poland in 1921. Despite facing adversity, he resigned during a coup in 1926 to prevent civil war. Unjustly convicted in the Brest trial, he returned to Poland during World War II, rejecting collaboration with the Germans. The political motto of his actions was expressed by Wincenty Witos in the words: "When there is no independent Poland - strive for it, when it comes - work for it, and when it is in need - defend it."

The Sejm, acknowledging his immense contributions, has declared 2024 as the Year of Wincenty Witos. Let's commemorate his legacy and dedication to Poland's independence! #WincentyWitos #PolishHistory #YearOfWitos2024

* * *

Polski Sejm ogłosił rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa, upamiętniając 150. rocznicę urodzin tego wyjątkowego męża stanu. Urodzony w skromnej rodzinie Witos piął się po szczeblach władzy samorządowej i krajowej, odgrywając kluczową rolę w historii Polski.

Witos przez 23 lata sprawował funkcję burmistrza Wierzchosławic, a później został uznanym politykiem narodowym, w 1918 r. stojąc na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Kiedy w 1920 r. nacierająca w kierunku Europy Zachodniej Armia Czerwona znalazła się niemal na obrzeżach Warszawy, Wincenty Witos otrzymał od Naczelnika Państwa misję utworzenia Rządu Obrony Narodowej. Rząd pod jego przywództwem podjął dramatyczne wysiłki, które doprowadziły do wyparcia bolszewików ze stolicy i rozpoczęcia odwrotu Armii Czerwonej. Na wezwanie Wincentego Witosa w apelu do chłopów, stawili się oni w celu wstąpienia do wojska.

Witos znacząco przyczynił się do powstania demokratycznej Konstytucji Polski w 1921 roku. Mimo przeciwności losu podał się do dymisji podczas zamachu stanu w 1926 roku, aby zapobiec wojnie domowej. Niesłusznie skazany w procesie brzeskim, w czasie II wojny światowej wrócił do Polski, odrzucając współpracę z Niemcami. Motto polityczne swoich działań Wincenty Witos wyraził słowami: “Kiedy nie było Polski niepodległej – dążyć do niej, gdy przyszła – pracować dla niej, a gdy była w potrzebie – bronić jej”.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.