984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Commemorating the January Uprising at the Polish Museum of America

Today we mark the 161 anniversary of Poland's January Insurrection which broke out on January 22,1863 and lasted through autumn 1864.

While the country, well over a century, remained under bondage of three European empires, Russia, Prussia and Austria, Polish nationhood was never broken. This is largely due to the unbroken, defiant spirit of Polish peasant and noble families. Their homes were the hearths where Polish mothers and fathers, but also grandparents nurtured an ancient patriotic spirit which catapulted young men to finish the best military academies in their occupied Homeland. This resulted in Poland's famed national insurrections beginning with the 1768 Bar Confederacy considered the first armed unit of Polish modern nobility starring Count-General Casimir Pulaski, all the way to the January 1863 revolt. Poland was never at a loss of cadres and leadership to organize a national underground government to which the civil and armed structures were accountable. Romuald Traugutt was the Insurrection dictator and Gen. Marian Langiewicz one of its commanders.
Pawel Jasienica, Polish modern day 1944 Uprising veteran and renowned historian, author of "Poland of the Piasts and Jagiellonians" put it like this: "No matter how you look at it, the conclusion is the same: the Year 1863 earned us 1918 (when Poland restored its independence)."
The Polish Museum of America is famous for its world class Polish fine arts, culture, photographic documentation, and historical artefacts. PMA's historical collection was originally divided into mementos connected with Polonia and artefacts whose etiology stemmed from Polish history (late half 18th century to 1918-1920). The Polish victory in 1920 over Bolshevik Russia rescued the continent of Europe from Russia's communist yoke. For this reason, a popular stop for our visitors is the museum's Great Hall Polish Blue Army and WWI/WWII military exhibit. This includes cases displaying personal effects of Polish armed forces known as Gen. Józef Haller's army formed in France when Poland was still missing from the map of Europe. That's because these enlistees who helped Poland's armed forces reclaim independence and territorial integrity in 1918 were also Polish Americans. Like Jan Sumara, (b. 1896–d.1941) assigned to 13 Telegraph Company, Polish Blue Army hero and Chicago resident whose granddaughter and great-granddaughter, Stasia and L.A. based Amanda, respectively, braved the record breaking temps last Thursday in Chicago and visited our museum. Amanda not only found her great-grandfather's military accessories, but more, his decorations, photos and personal notes which the family donated years ago on display in our Great Hall! That's how this iconic institution, the PMA bridges the divide between the present moment, here and now and the past.
In this first month of the New Year 2024 with ever more excited hospitality, we invite you to come on in! Don't let the snow stop you! Come and launch your lifetime's great story right here!

Photos present: PMA print entitled Three States (Trzy Stany), dated 1861, depicting Artur Grottger's painting series "Warszawa I" on the theme of the January Insurrection; PMA collection photo of Blue Army volunteers in front of Chicago's St. John Cantius church, 1917; Display case containing personal effects of Jan Sumara and others, demobilization papers, id booklets, military distinctions, accessory pouch, photos.

 

#januaryuprising1863 #powstaniestyczniowe #romualdtraugutt #paweljasienica #arturgrottger #jozefhaller #polishbluearmy #powstaniec1863film #generalstanislawbrzoska

Dziś świętujemy 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, które trwało od 22 stycznia 1863 roku do jesieni 1864 roku. Mimo ponad stuletniej niewoli trzech europejskich imperiów - Rosji, Prus i Austrii - duma narodu polskiego nigdy nie została złamana. To głównie za sprawą nieugiętego ducha polskich rodzin chłopskich i szlacheckich. W swoich domach te rodziny, składające się z matek, ojców i dziadków, kultywowały starożytny duch patriotyczny, inspirując młodych mężczyzn do ukończenia najlepszych akademii wojskowych w okupowanej ojczyźnie. To zaowocowało słynnymi powstaniami narodowymi, poczynając od Konfederacji Barskiej w 1768 roku z generałem hrabią Kazimierzem Pułaskim, aż po powstanie styczniowe w 1863 roku. Polsce nigdy nie brakowało kadr i przywództwa do organizacji narodowego rządu podziemnego, przed którym podlegały struktury cywilne i zbrojne. Romuald Traugutt pełnił rolę dyktatora Powstania, a gen. Marian Langiewicz był jednym z dowódców.

Paweł Jasienica, polski współczesny weteran Powstania 1944 i ceniony historyk, autor "Polski Piastów i Jagiellonów", podsumował to słowami: „Jakkolwiek na to spojrzeć, wniosek jest ten sam: Rok 1863 przyniósł nam rok 1918 (kiedy Polska odzyskała niepodległość)”.

Muzeum Polskie w Ameryce jest znane ze światowej klasy polskich dzieł sztuki, kultury, dokumentacji fotograficznej i zabytków. Zbiory historyczne MPA pierwotnie dzieliły się na pamiątki związane z Polską oraz zabytki, których etiologia wywodziła się z historii Polski (koniec połowy XVIII wieku do lat 1918-1920). Zwycięstwo Polski nad bolszewicką Rosją w 1920 roku wybawiło kontynent europejski spod komunistycznego jarzma Rosji. Dlatego popularnym przystankiem dla gości w muzeum jest Wielka Sala, wraz z wystawą na temat Błękitnej Armii Polskiej oraz wystawą wojskową z I i II wojny światowej. Obejmują one m.in. gabloty z rzeczami osobistymi polskich sił zbrojnych, tzw. armii gen. Józefa Hallera, uformowanej we Francji, gdy Polski jeszcze nie było na mapie Europy. To dlatego, że ci żołnierze, którzy pomogli polskim siłom zbrojnym odzyskać niepodległość i integralność terytorialną w 1918 roku, byli także polskimi Amerykanami. Podobnie jak Jan Sumara (ur. 1896–zm. 1941), przydzielony do 13 Telegraph Company, bohater Polskiej Błękitnej Armii i mieszkaniec Chicago. Jego wnuczka i prawnuczka, Stasia i Amanda z Los Angeles, w ten czwartek w Chicago pokonały rekordową temperaturę i odwiedziły nasze muzeum. Amanda znalazła nie tylko wojskowe akcesoria swojego pradziadka, ale także jego odznaczenia, zdjęcia i osobiste notatki, które rodzina podarowała wiele lat temu, a teraz są eksponowane w naszej Wielkiej Sali. W ten sposób Muzeum Polskie w Ameryce jest mostem między teraźniejszością a przeszłością.

Wkraczając w pierwszy miesiąc Nowego Roku 2024 z pełnym entuzjazmem, serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia! Proszę nie pozwolić, aby śnieg zatrzymał Państwa od odkrywania i dzielenia się wspaniałymi historiami życia właśnie tutaj!

Zdjęcia: rycina MPA pt. Trzy Stany z 1861 r., przedstawiająca cykl malarski Artura Grottgera „Warszawa I” o tematyce powstania styczniowego; Zdjęcie z kolekcji MPA przedstawiające ochotników Błękitnej Armii przed kościołem św. Jana Kantego w Chicago, 1917; Gablota zawierająca rzeczy osobiste Jana Sumary i innych, dokumenty demobilizacyjne, książeczki identyfikacyjne, odznaczenia wojskowe, saszetkę na akcesoria, zdjęcia.

 

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.