984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

National Day of Remembrance for the ‘Cursed Soldiers’ in Poland

Today, on the National Day of Remembrance of the "Cursed Soldiers" in Poland, we honor the brave souls who stood unwavering in their pursuit of freedom and independence. March 1st marks the anniversary of the execution of seven officers from the organization "Wolność i Niepodległość" ("Freedom and Independence") in a Warsaw prison.

These courageous individuals, the "Cursed Soldiers," embarked on an armed struggle against the oppressive communist regime and its Soviet patrons in 1945, and even earlier in 1944. Their resilience and commitment to the Polish right to self-determination were unparalleled.

The term "cursed soldiers" itself reflects the unjust characterization of these heroes until 1989. Vilified in media and distorted in school curricula, they were portrayed as deplorable reactionaries and criminals. Their fight against the forces suppressing freedom played a pivotal role in challenging the "founding myth" upon which the communist regime in Poland was built.

Today, we stand united in remembrance, acknowledging the sacrifices made by these valiant individuals. Let us never forget their unwavering spirit and commitment to a free and independent Poland.

===

Dziś, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Polsce, oddajemy cześć bohaterom, którzy niezachwianie walczyli o wolność i niepodległość. 1 marca przypada rocznica egzekucji siedmiu funkcjonariuszy organizacji „Wolność i Niepodległość” w warszawskim więzieniu.

Ci odważni ludzie, „Żołnierze Wyklęci”, rozpoczęli walkę zbrojną przeciwko opresyjnemu reżimowi komunistycznemu i jego sowieckim patronom w 1945 r., a nawet wcześniej, w 1944 r. Ich wytrwałość i zaangażowanie na rzecz polskiego prawa do samostanowienia nie miały sobie równych.

Samo określenie „żołnierze wyklęci” odzwierciedla niesprawiedliwe charakteryzowanie tych bohaterów aż do 1989 roku. Oczerniani w mediach i zniekształcani w programach szkolnych, przedstawiani byli jako godni ubolewania reakcjoniści i przestępcy. Ich walka z siłami tłumiącymi wolność odegrała kluczową rolę w obaleniu „mitu założycielskiego”, na którym zbudowano reżim komunistyczny w Polsce.

Dziś jednoczymy się w pamięci, uznając ofiary poniesione przez te waleczne jednostki. Nie zapominajmy nigdy o ich niezachwianym duchu i zaangażowaniu na rzecz wolnej i niepodległej Polski.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.