984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Remembering Stanisław Szukalski

On May 19th, we honor the legacy of Stanisław Szukalski (13 December 1893 – 19 May 1987), a sculptor whose life journey was as remarkable as his artistic creations. Born into a humble family in Warta near Sieradz, Szukalski’s talent bloomed early, catching the eye of Antoni Popiel, who recognized his potential and urged his parents to nurture his gift.

From the Institute of Art in Chicago to the Academy of Fine Arts in Krakow, Szukalski's path was paved with innovation and controversy. His early works, influenced by various styles, evolved into intricate compositions rich in symbolism, challenging viewers to unravel their profound meanings.

Despite recognition and awards, Szukalski's unorthodox approach stirred debate within the artistic community, sparking both admiration and opposition. Undeterred, he championed a vision of art rooted in Slavic heritage, founding "Twórcownia" to cultivate a new generation of artists dedicated to preserving their cultural identity.

In the face of adversity, Szukalski's creativity never waned. Through periods of financial hardship and philosophical musings, he continued to sculpt visions of grandeur, from “Prometheus Chained” to “The Galician Rooster,” leaving an indelible mark on the world of art.

As guardians of his legacy, the Polish Museum of America proudly houses his sculptures, inviting all to ponder the life and artistry of this enigmatic figure within our halls. Join us in commemorating Stanisław Szukalski, whose passion and perseverance continue to inspire generations.

===

19 maja oddajemy cześć spuściźnie Stanisława Szukalskiego, rzeźbiarza, którego życiowa podróż była równie niezwykła, co jego artystyczne dzieła. Urodzony był w skromnej rodzinie w Warcie koło Sieradza, a jego talent rozkwitł wcześnie, przyciągając uwagę Antoniego Popiela, który dostrzegł jego potencjał i zachęcił rodziców do pielęgnowania jego talentu.

Od Instytutu Sztuki w Chicago po Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie droga Szukalskiego była wybrukowana innowacjami i kontrowersjami. Jego wczesne prace, inspirowane różnymi stylami, przekształciły się w zawiłe kompozycje bogate w symbolikę, rzucające wyzwanie widzom do odkrycia ich głębokich znaczeń.

Pomimo uznania i nagród, niekonwencjonalne podejście Szukalskiego wywołało dyskusję w środowisku artystycznym, wzbudzając zarówno podziw, jak i sprzeciw. Niezrażony, stał się orędownikiem wizji sztuki zakorzenionej w dziedzictwie słowiańskim, zakładając „Twórcownię”, aby kultywować nowe pokolenie artystów oddanych zachowaniu swojej tożsamości kulturowej.

W obliczu przeciwności losu twórczość Szukalskiego nie osłabła. W okresach trudności finansowych i rozmyślań filozoficznych kontynuował rzeźbienie wizji wielkości, od „Prometeusza w łańcuchach” po „Koguta galicyjskiego”, pozostawiając niezatarty ślad w świecie sztuki.

Muzeum Polskie w Ameryce z dumą przechowuje jego rzeźby, zapraszając Państwa do zastanowienia się nad życiem i kunsztem tej enigmatycznej postaci w naszych salach. Proszę przyłączyć się do upamiętnienia Stanisława Szukalskiego, którego pasja i wytrwałość niezmiennie inspirują pokolenia.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.