984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrating Mariusz Zaruski

Yesterday we celebrated the extraordinary life of Mariusz Zaruski, born on January 31, 1867, in Dumanów, Podolia. He was a pioneer of Polish sailing, brigadier general, and a man of remarkable character.

Zaruski's journey included being a sailor, traveler, poet, painter, and mountaineer. Exiled to Siberia for conspiracy, he returned to become a literary force in Krakow, writing books and textbooks. Afterwards, he moved to Zakopane where he founded the Tatra Volunteer Emergency Service.

After the outbreak of World War I, he joined the 1st Brigade of the Polish Legions. He was 47 years old then and held the rank of private. Thanks to his skills and energy, he began to advance quickly. In 1919, while fighting on the Lithuanian-Belarusian front, he daringly captured the railway station in Vilnius, for which he was awarded the Virtuti Militari Cross. In the years 1923-1926 he served as adjutant general of the President of the Republic of Poland with the rank of brigadier general. Post-military, he championed maritime education, founding the Polish Yacht Club, and contributing to the purchase of "Dar Pomorza."

Zaruski continued writing, inspiring generations until his tragic end in exile during World War II. Today, we honor his legacy and contributions to Poland's rich history.

31 stycznia świętowaliśmy niezwykłe życie Mariusza Zaruskiego, urodzonego w 1867 roku w Dumanowie na Podolu. Był pionierem polskiego żeglarstwa, generałem brygady i człowiekiem niezwykłego charakteru.

Zaruski był żeglarzem, podróżnikiem, poetą, malarzem i alpinistą. Zesłany za spisek na Syberię, powrócił, by stać się siłą literacką w Krakowie. Później przeprowadził się z żoną do Zakopanego gdzie założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do I Brygady Legionów Polskich. Miał wtedy 47 lat i posiadał stopień szeregowca. Dzięki swoim umiejętnościom i energii zaczął szybko awansować. W 1919 roku walcząc na froncie litewsko-białoruskim odważnie zdobył dworzec kolejowy w Wilnie, za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. W latach 1923-1926 pełnił funkcję adiutanta generalnego Prezydenta RP w stopniu generała brygady. Po wojsku był orędownikiem edukacji morskiej, założył Polski Yacht Club i przyczynił się do zakupu „Daru Pomorza”.

Zaruski pisał dalej, inspirując pokolenia, aż do tragicznego końca na wygnaniu w czasie II wojny światowej. Dziś czcimy jego dziedzictwo i wkład w bogatą historię Polski.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.