984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Birthday to Mr. Jan Loryś!

Today, we are thrilled to celebrate a milestone birthday for one of our cherished team members, Mr. Jan Loryś!

Happy Birthday! For years, Mr. Loryś has been a beacon of knowledge and inspiration at the Polish Museum of America. As our historian, his dedication to preserving and promoting Polish heritage is unparalleled.

His expertise has been the bedrock of our research endeavors, ensuring the accuracy and richness of our collections. His passion for history and commitment to fact-checking make him an invaluable asset to our museum.

On this significant occasion, Mr. Jan Loryś and Director Małgorzata Kot engaged the Polish Museum of America in an important event, featuring Chair Shelly Lowe from the National Endowment for the Humanities (NEH). The NEH is an independent federal agency of the U.S. government, established in 1965 to champion research, education, preservation, and public programs in the humanities.

The meeting's premise was a cultural exploration of Chicago's vibrant landscape, where Sherry Lowe (Navajo) engaged with local leaders in the humanities. This dynamic event aimed to uncover the present and future state of the humanities, emphasizing the importance of preserving and promoting cultural heritage in museum, libraries and other cultural institutions.

Mr. Loryś' instrumental role in connecting our museum with this initiative showcases our commitment to being a vital hub for cultural exchange and intellectual discourse. As we wish Mr. Jan Loryś a happy 75th birthday, we extend our gratitude for his tireless efforts in advancing our mission!

===

Świętujemy dziś z radością ważne urodziny jednego z naszych ukochanych członków zespołu, pana Jana Lorysia!

Wszystkiego najlepszego! Od lat pan Loryś jest źródłem wiedzy i inspiracji w Muzeum Polskim w Ameryce a jego wkład jako historyka w ochronę i promocję polskiego dziedzictwa jest niezrównany.

Wiedza Pana Lorysia od zawsze była podstawą naszych wysiłków badawczych, zapewniając dokładność i bogactwo zbiorów w MPA. Jego pasja do historii i zaangażowanie w sprawdzanie faktów czynią go nieocenionym nabytkiem dla naszego muzeum.

Przy okazji tego znaczącego dnia pan Jan Loryś i dyrektor Małgorzata Kot zaangażowali Muzeum Polskie w Ameryce w ważne wydarzenie, w którym uczestniczyła przewodnicząca Shelly Lowe z National Endowment for the Humanities (NEH). NEH to niezależna agencja federalna rządu USA, założona w 1965 roku w celu wspierania badań, edukacji, ochrony środowiska i programów publicznych w naukach humanistycznych.

Założeniem spotkania była kulturowa eksploracja tętniącego życiem krajobrazu Chicago, podczas której Sherry Lowe (Navajo) nawiązała kontakt z lokalnymi liderami nauk humanistycznych. To dynamiczne wydarzenie miało na celu przybliżenie obecnego i przyszłego stanu humanistyki, podkreślając znaczenie zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego w muzeach, bibliotekach i innych instytucjach kultury.

Instrumentalna rola pana Lorysia w połączeniu naszego Muzeum z tą inicjatywą pokazuje nasze zaangażowanie w bycie ważnym ośrodkiem wymiany kulturalnej i dyskursu intelektualnego. Życząc Panu Janowi Lorysiowi wszystkiego najlepszego z okazji 75. urodzin, wyrażamy naszą wdzięczność za jego niestrudzony trud w realizacji naszej misji!

Comment(1)

  1. Reply
    AniaMania says:

    Happy Birthday Mr Jan Loryś

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.