984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polonia’s Progress: PMA Showcases Renovation Plans to Esteemed Visitors

Explore the visit of distinguished guests to the Polish Museum in America and their insights into our renovation project and cultural heritage initiatives. Stay tuned for updates!

Dzisiaj MPA odwiedzili dostojni goście: Zbigniew Ciosek, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Małgorzata Michalczyk, Naczelnik, Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz konsul Agata Grochowska z konsulatu Generalnego RP w Chicago. Spotkali się z prezesem Ryszardem Owsianym, przewodniczącym Rady Dyrektorów MPA i prezesem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce Jamesem Robaczewskim, wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów MPA i wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce Micheline Jaminski, sekretarz/skarbnik ZPRKA Agnieszką Bastrzyk oraz dyrektor zarządzającą Małgorzatą Kot.

Goście zobaczyli jak korzystamy w MPA z pokoju kostiumowego, zobaczyli poddane modernizacji i w pełni funkcjonalne zaplecze sceniczne oraz obejrzeli pomieszczenia objęte 3-letnim projektem modernizacji siedziby Muzeum Polskiego w Ameryce w latach 2024-2026, który znalazł się na liście projektów priorytetowych w konkursie dotacyjnym „Infrastruktura polonijna 2024”.

Serdecznie dziękujemy za cenne wskazówki i uwagi. Zastosujemy się do nich z nadzieją na dalsze owocne wsparcie!

* * *

Today, the PMA was visited by distinguished guests: Zbigniew Ciosek, Deputy Director of the Department of Cooperation with the Polish Diaspora and Poles Abroad of the Ministry of Foreign Affairs; Małgorzata Michalczyk, Head of the Department of Cooperation with the Polish Diaspora and Poles Abroad and Consul Agata Grochowska from the Consulate General of the Republic of Poland in Chicago. They met with PMA President Richard Owsiany, Chairman of the PMA Board of Directors and President of the Polish Roman Catholic Union of America James Robaczewski, Vice-Chairman of the PMA Board of Directors and Vice-President of the PRCUA Micheline Jaminski, Secretary/Treasurer of PRCUA Agnieszka Bastrzyk and PMA Managing Director Małgorzata Kot.

The visitors had the opportunity to see the utilization of the renovated costume room at the PMA, tour the upgraded and fully operational stage amenities, and inspect the areas included in the three-year renovation project for the Polish Museum in America's headquarters scheduled for 2024-2026. This project holds a significant place in the grant competition known as "Polonia Infrastructure 2024."

We sincerely appreciate your invaluable advice and feedback, and we eagerly anticipate your continued support for our endeavors.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.