984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The 80th Anniversary of the Battle of Monte Cassino

May 18 marks the 80th anniversary of the Battle of Monte Cassino of 1944, where the Polish 2nd Corps triumphed over German forces, breaking their defense lines and paving the way for the liberation of Rome. Monte Cassino, a stronghold atop the Italian hills, stood as a formidable obstacle in the path of Allied forces, but Polish bravery and sacrifice prevailed.

Soldiers!

 The task that has befallen us will bring worldwide glory to the Polish soldier. In these moments of trial we will be in the minds and hearts of the entire Polish nation. The spirits of our fallen brothers in arms will support us.

Let the lion awake in your heart!

 

General Władysław Anders

May 18 marks the 80th anniversary of the Battle of Monte Cassino of 1944, where the Polish 2nd Corps triumphed over German forces, breaking their defense lines and paving the way for the liberation of Rome. Monte Cassino, a stronghold atop the Italian hills, stood as a formidable obstacle in the path of Allied forces, but Polish bravery and sacrifice prevailed.

Monte Cassino's strategic importance cannot be overstated; it was a linchpin in the German defense system, the Gustav Line, standing as an obstacle in the path of Allied advancement through Italy. The previous Allied attempts, including three successive assaults by American, British, French, Canadian, South African, New Zealander and Indian forces, failed.

In a pivotal moment, Allied Commander Oliver Leese called upon General Władysław Anders, commander of the Polish 2nd Corps, to join the fray. General Anders, recognizing the opportunity to demonstrate Poland's solidarity with nations oppressed by Nazi tyranny, committed his forces to the battle.

What followed was a week of ferocious combat, culminating in the conquest of Monte Cassino and the breaking of Hitler's Line. On May 18, the Polish flag flew victoriously atop the hill, signaling not only a military triumph but also a resounding affirmation of the shared struggle against fascism.

As we commemorate this significant anniversary, let us remember the 923 Polish soldiers who made the ultimate sacrifice, the 2931 who were wounded, and the 345 whose fates remain unknown. Their selflessness and bravery serve as an enduring testament to the human spirit in the face of adversity.

===

“Żołnierze!
Zadanie, które nam przypadło zasławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego narodu, podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy broni. Niech lew mieszka w Waszych sercach!”
Generał Władysław Anders

18 maja przypada 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino z 1944 r., w której 2. Korpus Polski zatriumfował nad wojskami niemieckimi, przełamując ich linie obronne i torując drogę do wyzwolenia Rzymu. Monte Cassino, twierdza na szczycie włoskich wzgórz, stanowiła potężną przeszkodę na drodze sił alianckich, ale polska odwaga i poświęcenie zwyciężyły.

Nie można przecenić strategicznego znaczenia Monte Cassino; była to podpora niemieckiego systemu obronnego, zwana Linią Gustawa, stanowiąca potężną przeszkodę na drodze postępu aliantów przez Włochy. Wcześniejsze próby aliantów, w tym trzy ataki z udziałem amerykańskich, brytyjskich, francuskich, kanadyjskich, południowoafrykańskich, nowozelandzkich i indyjskich sił, zakończyły się niepowodzeniem.

W kluczowym momencie dowódca sił alianckich Oliver Leese wezwał generała Władysława Andersa, dowódcę 2. Korpusu Polskiego, do przyłączenia się do walki. Generał Anders, dostrzegając szansę zademonstrowania solidarności Polski z narodami uciskanymi przez tyranię hitlerowską, zaangażował swoje siły do walki.

Wówczas nastąpił tydzień zaciekłych walk, których kulminacją było zdobycie Monte Cassino i przełamanie linii Hitlera. 18 maja polska flaga zawisła zwycięsko na szczycie wzgórza, sygnalizując nie tylko triumf militarny, ale także donośne potwierdzenie wspólnej walki z faszyzmem.

Upamiętniając tę znaczącą rocznicę, pamiętajmy o 923 polskich żołnierzach, którzy złożyli najwyższą ofiarę, 2931 którzy zostali ranni i 345, których losy pozostają nieznane. Ich bezinteresowność i odwaga stanowią trwałe świadectwo ludzkiego ducha w obliczu przeciwności losu.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.