984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrating the Birthday of Włodzimierz Krzyżanowski

On July 8 we celebrate the birthday of Włodzimierz Krzyżanowski, a remarkable figure in American Civil War history.

In early 1861, Krzyżanowski enlisted as a private in Washington, D.C., just two days after President Lincoln’s call for volunteers. He soon recruited a company of Polish immigrants, which became one of the first Union soldier companies. His efforts didn't stop there; he moved the company to New York City, recruited more immigrants, and rose to the rank of colonel of the 58th New York Volunteer Infantry Regiment, famously known as the “Polish Legion.”

Krzyżanowski played crucial roles in several key battles, including Cross Keys in the Shenandoah Valley, Second Bull Run, Chancellorsville, where his brigade faced a fierce Confederate flank attack, and Gettysburg, where he led a vital counterattack on Cemetery Hill despite being injured.

President Lincoln appointed him as brigadier general on November 26, 1862. Although the appointment faced several delays and complications, he continued to serve valiantly. His leadership and courage were evident at the battles of Wauhatchie and Missionary Ridge, where his precise following of orders and strategic insights greatly contributed to the Union efforts.

In the later stages of the war, Krzyżanowski commanded key positions in Alabama, ensuring the security of vital railroads. On March 2, 1865, President Lincoln nominated him for brevet brigadier general, a rank confirmed by the Senate on March 9, 1865. Krzyżanowski was mustered out on October 1, 1865, leaving behind a legacy of dedication, bravery, and significant contributions to the Union cause.

===

8 lipca obchodzimy rocznicę urodzin Włodzimierza Krzyżanowskiego, wybitnej postaci w historii amerykańskiej wojny secesyjnej.

Na początku 1861 roku Krzyżanowski wstąpił jako szeregowiec w Waszyngtonie, D.C., zaledwie dwa dni po wezwaniu prezydenta Lincolna o ochotników. Wkrótce zrekrutował kompanię polskich imigrantów, która stała się jedną z pierwszych kompanii żołnierzy Unii. Jego wysiłki jednak na tym się nie skończyły; przeniósł kompanię do Nowego Jorku, zrekrutował więcej imigrantów i awansował na stopień pułkownika 58. Nowojorskiego Pułku Piechoty Ochotniczej, znanego jako “Legion Polski”.

Krzyżanowski odegrał kluczową rolę w kilku ważnych bitwach, w tym Cross Keys w Dolinie Shenandoah, Second Bull Run, Chancellorsville, gdzie jego brygada stawiła czoła silnemu atakowi konfederackiemu, oraz Gettysburg, gdzie poprowadził ważny kontratak na Cemetery Hill mimo odniesionych ran.

Prezydent Lincoln mianował go generałem brygady 26 listopada 1862 roku. Chociaż nominacja napotkała kilka opóźnień i komplikacji, Krzyżanowski nadal służył dzielnie. Jego przywództwo i odwaga były widoczne w bitwach pod Wauhatchie i Missionary Ridge, gdzie jego precyzyjne wykonywanie rozkazów i strategiczne wglądy w znacznym stopniu przyczyniły się do wysiłków Unii.

W późniejszych etapach wojny Krzyżanowski dowodził kluczowymi pozycjami w Alabamie, zapewniając bezpieczeństwo ważnym liniom kolejowym. 2 marca 1865 roku prezydent Lincoln nominował go na stopień generała brygady brevet, co zostało zatwierdzone przez Senat 9 marca 1865 roku. Krzyżanowski został zwolniony ze służby 1 października 1865 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo poświęcenia, odwagi i znaczącego wkładu w sprawę Unii.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.