984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy International Day for Monuments and Sites!

On April 18th, we celebrate the International Day for Monuments and Sites! As custodians of cultural heritage, we recognize the importance of preserving and protecting our diverse monuments and sites.

Proposed by ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) in 1982 and approved by UNESCO, this day serves as a reminder of the significance of our shared history and the efforts needed to safeguard it for future generations.

We invite you to reflect on the role of cultural heritage in our lives, identities, and communities. Let's raise awareness about its diversity and vulnerability, and the crucial work required for its conservation. Take a moment to visit and support your local cultural icons and monuments. Every contribution makes a difference!

Interested in supporting the Polish Museum of America? Become a Member and help sustain our world-class institution. Enjoy outstanding benefits while contributing to the preservation of our heritage. Learn more at: Membership

Together, let's preserve the past for the future!

===

18 kwietnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Zabytków! Jako opiekunowie dziedzictwa kulturowego zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie i ochrona naszych różnorodnych zabytków i miejsc.

Dzień ten, zaproponowany przez ICOMOS (Międzynarodową Radę ds. Zabytków i Miejsc) w 1982 r. i zatwierdzony przez UNESCO, służy jako przypomnienie znaczenia naszej wspólnej historii i wysiłków niezbędnych do jej ochrony dla przyszłych pokoleń.

Zapraszamy do refleksji nad rolą dziedzictwa kulturowego w naszym życiu, tożsamości i społeczności. Podnośmy świadomość na temat jego różnorodności i wrażliwości oraz kluczowych prac niezbędnych do jego ochrony. Prosimy, aby zechcieli Państwo poświęcić chwilę, odwiedzili i wsparli lokalne ikony kultury i jej pomniki. Każdy wkład ma znaczenie!

Czy chcą Państwo wesprzeć Muzeum Polskie w Ameryce? Zapraszamy do zostania naszym członkiem i pomocy w utrzymaniu naszej instytucji o światowej renomie! Będą mogli Państwo cieszyć się wyjątkowymi korzyściami, przyczyniając się jednocześnie do zachowania naszego dziedzictwa. Więcej informacji znajdą Państwo na: Membership

Wspólnie zachowajmy przeszłość dla przyszłości!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.