984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Spotkanie z Adamem Lizakowskim w Muzeum Polskim w Ameryce

W czwartek 30 maja 2024 r. odbyło się w Muzeum Polskim w Ameryce (MPA) polskojęzyczne spotkanie z autorem. MPA miało przyjemność gościć poetę i autora, Adama Lizakowskiego, który długie lata spędził w Kalifornii i Chicago, ale od kilkunastu już lat mieszka w Polsce.

Prelegent podzielił się ze słuchaczami swoimi wrażeniami ze znajomości z poetą i noblistą Czesławem Miłoszem. Adam Lizakowski poznał Miłosza w latach 80. w San Francisco na wieczorze poezji, a po kilkumiesięcznej korspondencji został zaproszony do domu „Pana Czesława”, tak wyraża się o Miłoszu prelegent. Od tamtej pory przemierzył wiele dróg podążając literackimi śladmi poety. Uczęszczał na spotkania Miłosza z publicznością i studentami w wielu miastach USA i na wielu uniwersytetach, prowadził z nim korespondencję i skrzętnie zachował listy od poety, robił zdjęcia. Spędził wiele godzin dyskutując z Miłoszem na różne tematy, m. in. literatury, prozy czy poezji, religii i duchowości, historii, przyrody, choć nie poruszając wątków politycznych. Literatura i literaci polscy zajmowali w sercu noblisty szczególne miejsce.

Adam Lizakowski snuł swą opowieść z gawędziarską swadą przeplatając ją wieloma zdjęciami. Przez opowieść tę przemawiała fascynacja człowiekiem o wielkim umyśle, sięgającym głęboko w ludzką duszę, a równocześnie mocno stąpającym po ziemi i z dużą radością i zachwytem obserwującym zjawiska geograficzne i przyrodnicze. Miłosz lubił podróżować i od dziecka uczył się nazw gatunków roślin nie tylko w języku kraju, w którym mieszkał, ale również nazw łacińskich. Był zafascynowany życiem.

Na spotkanie przybyła Polonia, a wśród niej wiele osób, które pamiętają Adama Lizakowskiego z jego czasów chicagowskich. Po spotkaniu prelegent przekazał Bibliotece MPA swoje kolejne publikacje, zbiór wierszy Gdybym twą miłość miał Ameryko! i książkę Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą? – zapraszamy do lektury.

Spotkanie to ma szczególną wymowę ze względu na to, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza.

Iwona Bożek 
Muzeum Polskie w Ameryce

Meet the author event – Adam Lizakowski at the PMA

On Thursday, May 30, 2024, the Polish Museum of America (PMA) had a pleasure to host Polish language event with the poet and author, Adam Lizakowski, who spent many years in California and Chicago, but moved back to Poland several years ago.

The speaker shared with the audience his impressions of his acquaintance with the poet and Nobel Prize winner Czesław Miłosz. Adam Lizakowski met Miłosz in the 1980s in San Francisco at a poetry evening, and after few months of correspondence, he was invited to the house of "Mr. Czesław", that’s the way the speaker talks about Miłosz. Since then, he traveled many roads following the poet's literary paths. He attended various Miłosz's meetings with the audience and students in many US cities and universities, corresponded with him, with devotion saved letters from the poet, and was taking photographs of the poet at the variety of events. He spent many hours discussing diverse topics with Miłosz, including literature, prose or poetry, religion and spirituality, history, nature, although not touching on political subjects. Polish literature and writers were especially close and important to the Nobel Prize winner.

Adam Lizakowski told his story with eloquence, interspersing it with many photos. His tale reflected his fascination with the man of a great mind, who was reaching deep into the human soul, and at the same time kept his feet firmly on the ground observing geographical and natural phenomena with great joy and delight. Miłosz liked to travel and from childhood learned the names of plant species not only in the language of the country where he lived, but also Latin names. He was fascinated by life.

The meeting at the PMA was attended by Polonia, including many people who remember Adam Lizakowski from his Chicago times. After the meeting, the speaker donated to the MPA Library his publications in Polish language, a collection of poems Gdybym twą miłość miał Ameryko! (If I Had Your Love, America!) and the book Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą?(Was the poet Czesław Miłosz an alien?).

This meeting has a special meaning due to the fact that the Senate of the Republic of Poland, convinced of the special importance of creative achievements for the national and world heritage, announced 2024 as the Year of Czesław Miłosz.

Iwona Bożek, PMA

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.