984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The Grand Return

The Grand Return: The Journey of the Brotherhood of St Luke Paintings from the Polish Pavilion at the 1939 New York World’s Fair

Explore the captivating journey of seven extraordinary paintings commissioned by the Brotherhood of St. Luke for the Polish Pavilion at the 1939 New York World's Fair in this enlightening lecture. This video presents one of the featured presentations from the Polish Museum of America and the Polish Studies Program at Loyola University Chicago.

Within this lecture series, you'll have the chance to explore the compelling narrative surrounding the restitution of these seven masterpieces. Esteemed speakers, such as Dr. Peter Obst, a Researcher at the Poles in America Foundation, Elżbieta Rogowska, the Director of the Department of Restitution of Cultural Property at the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, and Tomasz Śliwiński, a Counsellor in the Department for Restitution of Cultural Property, will lead you through the journey of restoration. Experience the vibrant intersection of art, history, and cultural heritage as we follow the paintings' trajectory from the Le Moyne College Library in Syracuse to their rightful location at the National Museum in Warsaw. Be sure to witness how these speakers illuminate the significance of safeguarding and repatriating cultural treasures.

Zapraszamy na pouczający wykład na temat siedmiu niezwykłych obrazów zamówionych przez Bractwo św. Łukasza do Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. Film ten przedstawia jedną z prezentacji zorganizowanych przez Muzeum Polskie w Ameryce i Program Studiów Polskich na Uniwersytecie Loyola w Chicago.

W ramach tej serii wykładów będą Państwo mieli okazję poznać fascynującą narrację dotyczącą restytucji tych siedmiu arcydzieł. Nasi mówcy, m.in. dr Peter Obst, pracownik naukowy Fundacji Poles in America, Elżbieta Rogowska, dyrektor Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Tomasz Śliwiński, Doradca w Departamencie Restytucji Dóbr Kultury poprowadzą nas przez proces restytucji. Zaprezentują również jak sztuka i historia krzyżuje się z dziedzictwem kulturowym, podążając trajektorią obrazów z Biblioteki Le Moyne College w Syracuse do ich należytej lokalizacji w Muzeum Narodowym w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do posłuchania o znaczeniu ochrony i repatriacji skarbów kultury.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.