984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Independence Day from the PMA!

Happy Polish Independence Day! Today, we joyously celebrate Poland's National Independence Day, a momentous occasion that marks the restoration of our sovereignty after 123 years of occupation.

On this day, we commemorate the end of the First World War, a conflict that, amid its destruction, allowed Poland to reemerge as a sovereign state. The 11th of November symbolizes both the celebration of Poland's reemergence and a solemn remembrance of those who valiantly fought for it.

On November 11, 1918, Józef Piłsudski assumed the role of Commander-in-Chief of Polish forces, appointed by the Regency Council. Tasked with establishing a national government for the newly liberated country, he officially declared the independence of Poland on what would later become Poland's Independence Day.

The concerted efforts, commitment, and sacrifices of many Poles during the First World War, coupled with robust diplomatic initiatives, culminated in the establishment of the Second Republic of Poland. This entire process was spearheaded by the "Fathers of Independence," a group of six influential figures: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, and Ignacy Daszyński.

These individuals, representing diverse backgrounds as artists, diplomats, soldiers, politicians, and social activists, held varying political opinions, came from different social strata, were of different religious denominations, and were born in different regions of partitioned Poland. However, despite these differences, they united in a common, imperative goal: independence.

At the Polish Museum of America, we stand as guardians of this rich history, preserving the legacies of iconic figures like Jan Ignacy Paderewski and Józef Pilsudski. Our museum proudly houses memorabilia connected to many of these figures, offering a tangible link to their remarkable contributions – we warmly invite you to visit us and learn more.

As we raise our flags and join in celebration, let us take a moment to honor the sacrifices of those who paved the way for our freedom. From all of us at the Polish Museum of America, Happy Polish Independence Day!

* * *

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości Polski! Dziś radośnie obchodzimy Narodowy Dzień Niepodległości Polski, doniosłą okazję upamiętniającą przywrócenie naszej suwerenności po 123 latach okupacji.

W tym dniu upamiętniamy zakończenie I wojny światowej, konfliktu, który pomimo zniszczenia pozwolił Polsce na odrodzenie się jako suwerenne państwo. Dzień 11 listopada symbolizuje zarówno odrodzenie Polski, jak i uroczyste wspomnienie tych, którzy dzielnie o nie walczyli.

11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął stanowisko Naczelnego Wodza Wojsk Polskich, powołanego przez Radę Regencyjną. Po otrzymaniu zadania powołania rządu narodowego dla nowo wyzwolonego kraju, oficjalnie ogłosił niepodległość Polski w dniu, który później stał się Dniem Niepodległości Polski.

Wspólne wysiłki, zaangażowanie i ofiary wielu Polaków podczas I wojny światowej, w połączeniu z silnymi inicjatywami dyplomatycznymi, doprowadziły do powstania II Rzeczypospolitej Polskiej. Na czele całego procesu stanęli „Ojcowie Niepodległości”, czyli grupa sześciu wpływowych postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Osoby te, reprezentujące różne środowiska: artyści, dyplomaci, żołnierze, politycy i działacze społeczni, mieli różne poglądy polityczne, pochodzili z różnych warstw społecznych, mieli różne wyznania i urodzili się w różnych regionach zaborów. Jednak pomimo tych różnic, zjednoczyli się we wspólnym, nadrzędnym celu: niepodległości.

W Muzeum Polskim w Ameryce jesteśmy strażnikami tej bogatej historii, chroniąc dziedzictwo takich ikonicznych postaci, jak Jan Ignacy Paderewski i Józef Piłsudski. W naszym muzeum znajdują się pamiątki związane z wieloma z tych postaci, stanowiące namacalny związek z ich niezwykłym wkładem – serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas i dowiedzenia się więcej.

Dzierżąc nasze flagi i przyłączając się do świętowania, poświęćmy chwilę, aby uczcić ofiary tych, którzy utorowali drogę naszej wolności. Od nas wszystkich z Muzeum Polskiego w Ameryce, Sto lat Polsko!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.