984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The One-Year Anniversary of the War between Russia and Ukraine

Today marks the one-year anniversary of Russia’s invasion of Ukraine. The conflict began on February 24, 2022, when Russian forces launched a surprise attack on Ukrainian troops stationed in Crimea, a territory that had been annexed by Russia in 2014. Since then, the conflict has escalated into a full-scale war, with both sides suffering significant losses in terms of human life, infrastructure, and economic stability.

The war has had a devastating impact on the people of Ukraine, with thousands of civilians displaced and forced to flee their homes. Despite numerous attempts at peace talks and negotiations, the war shows no signs of abating, and the situation on the ground remains extremely unstable. The humanitarian crisis in Ukraine continues to escalate, with many struggling to access basic necessities such as food, water, and medical supplies. The conflict has also significantly impacted the global economy, with many countries feeling the effects of the ongoing instability in the region.

As we reflect on the first anniversary of the war between Russia and Ukraine, it is important to remember the human toll of the conflict and to renew our commitment to finding a peaceful solution to the crisis. It reminds us Poles of the sacrifice for one’s own country, but for democracy and freedom. It is vital for the international community to work together to support the people of Ukraine as Pulaski did in supporting the birth of a new nation in the fight for independence from British colonists. We must put an end to the violence and suffering caused by this devastating war.

The PMA invites you to celebrate Pulaski Day with us virtually on Monday, March 6, 2023. Top officials from national and state governments, as well as the Consul General of Ukraine in Chicago and representatives of Ukrainian organizations, will join us in observing this annual recognition of the Polish American hero, Casimir Pulaski.

Join us live on the PMA website: polishmuseumofamerica.org

Dziś mija pierwsza rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Konflikt rozpoczął się 24 lutego 2022 r., kiedy siły rosyjskie przeprowadziły niespodziewany atak na ukraińskie wojska stacjonujące na anektowanym przez Rosję w 2014 r. Krymie. Od początku wojny obie strony poniosły znaczne straty w życiu ludzkim, infrastrukturze i stabilności gospodarczej.

Wojna wywarła druzgoczący wpływ na ludność Ukrainy, tysiące cywilów zostało wysiedlonych i zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Mimo licznych prób rozmów pokojowych i negocjacji, wojna nie zostaje zaniechana, a sytuacja na miejscu pozostaje niestabilna. Kryzys humanitarny w Ukrainie wciąż się nasila, a wiele osób ma trudności z dostępem do podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda i środki medyczne. Konflikt wywarł również znaczący wpływ na gospodarkę światową, a wiele krajów odczuwa skutki utrzymującej się niestabilności w regionie.

Zastanawiając się nad pierwszą rocznicą wojny między Rosją a Ukrainą, ważne jest, aby pamiętać o ludzkich ofiarach konfliktu i odnowić nasze zaangażowanie na rzecz znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu. Przypomina ona nam, Polakom, o poświęceniu za własny kraj, za jego demokrację i wolność. Ważne jest, aby społeczność międzynarodowa wspólnie wspierała naród ukraiński, tak jak Pułaski wspierał narodziny nowego narodu w walce o niepodległość od brytyjskich kolonistów. Musimy położyć kres przemocy i cierpieniom spowodowanym przez tę niszczycielską wojnę.

Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza do wirtualnego świętowania Dnia Pułaskiego w poniedziałek, 6 marca 2023 r. Najwyżsi przedstawiciele władz państwowych i stanowych, a także Konsul Generalny Ukrainy w Chicago oraz przedstawiciele ukraińskich organizacji będą towarzyszyć nam w obchodach tego dorocznego uznania polsko-amerykańskiego bohatera, Kazimierza Pułaskiego.

Dołącz do nas na żywo na stronie PMA: polishmuseuofamerica.org

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.